Yabancı Diller Yüksekokulu


Komisyonlar

Program ve Materyal Hazırlama Komisyonu

Program ve Materyal Hazırlama Komisyonu İngilizce ve Almanca hazırlık sınıflarında kazandırılması hedeflenen dil becerileri açısından izlenmesi gereken süreci belirlemeye yardımcı olacak araştırma ve değerlendirmeler yapar; planlanan çalışmalar kapsamında ders materyallerini değerlendirir.
Öğrencilerin ihtiyaçları ve programın hedefleri doğrultusunda, her akademik yıl başlangıcında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını temel alarak Dil Yeterlilik Düzeylerine yönelik kazanımları belirleyerek İngilizce ve Almanca Hazırlık sınıflarında takip edilecek olan izleme sınavlarının ve kur sonu yeterlik sınavlarının tarih ve sayılarının da yer aldığı Öğretim Programını hazırlar ve tüm öğrencileri ve öğretim elemanlarını bu konuda bilgilendirir.
Dönem boyunca kullanılacak olan ders kitaplarını belirler ve gerektiğinde kullanılmak üzere destekleyici materyal hazırlar,
Dil düzeylerine yönelik yeni belirlenen Kelime ve Dilbilgisi içeriğini, kullanılacak ders araç gereçlerinde yer alan ünitelere yerleştirir,
Öğretim programının işleyişi sürecinde, öğretim elemanları ile periyodik konu odaklı toplantılar yapar,
Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Sınav Hazırlama Komisyonu ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapar ve hazırlanan sınavların program ile tutarlılığını ve kapsamını ele alan raporlar hazırlar,
Bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla programın uygulanmasında aksayan noktaları belirler ve diğer komisyonlar, öğretim elemanları ve idareyle değerlendirmeler yaparak gerekli iyileştirmeleri yapar.

Sınav Hazırlama Komisyonu

Üniversite genelinde yapılan büyük sınavlar IAESTE, ERASMUS, MEVLANA ve hazırlık programlarında uygulanan tüm İngilizce ve Almanca sınavları Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Sınav Hazırlama Komisyonu, Öğretim Programı ve Materyal Hazırlama Komisyonu ve Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği yaparak sınavların hedeflere uygun hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanan sınavlar

Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı : Öğrencilerin hazırlık programında bulunacakları düzeyi belirleyen bu sınav eğitim-öğretim yılı başında yapılır.

İzleme Sınavı : Belirli aralıklarla öğrencilerin dilbilgisi ve beceri alanlarında edindikleri kazanımları ölçmek amacıyla uygulanır.

Düzey Yeterlik Sınavı:Her düzeyde öğrencilerin edinmesi gereken kazanımların yeterliğini ölçmek amacıyla uygulanır.

Değerlendirme Komisyonu

Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda uygulanan tüm sınavlar ile Üniversitemiz genelinde uygulanan ERASMUS, IAESTE, MEVLANA gibi programların yabancı dil sınavlarındaki çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtların teknolojik imkânlarla puanlanmasını gerçekleştirmektedir.

Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından üretilen test araçlarının kullanılması sonucu elde edilen verileri değerlendirip geri bildirimde bulunur.

Sınava giren her bir öğrencinin konu alanlarına göre aldığı puanları gösteren şube sonuç listelerini oluşturur.

Ölçme araçlarından elde edilen puanların analizini yapar, sonuçları rapor eder ve test sonuçlarına ilişkin kayıtları tutar.

Sınav sonucunda elde edilen verilerden yola çıkılarak madde analizi yapar; soruların ayırıcılık ve güçlük indekslerini hesaplar ve yanıtların çeldirici analizlerini oluşturur.

Şubelerin konu alanlarına göre başarı ortalamalarını hesaplar ve genel ortalamadan farkları istatistikî verilerle grafikleştirir.

Haftalık düzenlenen toplantılarda Eğitim Koordinatörlüğü, Program Hazırlama Komsiyonu ve Sınav Hazırlama Komisyonu ile bilgi paylaşımında bulunur.

Sınav Hazırlama Komisyonu ve Program Hazırlama Komisyonu ile işbirliği içerisinde eğitim programını geliştirmeye ve eğitimin kalitesini artırmaya çalışır.


Son Güncelleme : 7 Mart Salı 2017
43