Yabancı Diller Yüksekokulu


Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil düzeylerinin yeterli olup olamadıklarını belirlemek için yapılan sınavdır. Sınavda başarılı olanlar bölümlerine devam hakkını elde ederler.

Önceki yıllarda hazırlık programında başarısız / devamsız olan öğrenciler de bu sınava girebilirler.

Bu sınav, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

Öğrenciler, yeterlik sınavına girebilmek için akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapmak ve ilan edilen gün, saat ve salonda sınava girmek zorundadır.

Bu sınava katılamayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Sınav Yönergesi;
Madde 7-

(1) Üniversite’ye kayıtlı ve aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler hazırlık programından muaftır:

a) Yeterlik sınavı sonucuna göre bu yönergenin 8 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen dil düzeylerini başarmış olan öğrenciler hazırlık programından muaftır.

b) YDS/KPDS/ÜDS sınav puanıyla yapılacak muafiyet taleplerinde, bu yönergenin 8 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen yeterlik düzeylerine göre aşağıdaki eşdeğerlik tablosu dikkate alınır:

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Düzeyleri YDS/ KPDS /ÜDS
A1 30
A2 45
B1 60
B2 75
C1 95

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlar için, ÖSYM’ nin belirlemiş olduğu eşdeğerlik tablolarıyla birlikte bu yönergenin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrası (b) bendinde bulunan dönüşüm tablosu kullanılır.

d) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar hazırlık programından muaftır.

e) Bir başka yükseköğretim kurumunun hazırlık programını başarı ile tamamlamış olan öğrencilerin muafiyet işlemleri, bu yönergenin 8 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen dil düzeyleri dikkate alınarak Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesine göre yapılır.

(2) Bu yönergenin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönerge hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılı geçmemesi şarttır.

(3) Bu yönergenin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) ve (e) bentleri kapsamına giren durumların bu Yönerge hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için muafiyet talebi tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde gerçekleşmesi gerekir.

Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav Ve Başarı Değerlendirme Yönergesi’nin Derslerden Muafiyet başlıklı 7’nci maddesine göre Muafiyet talepleri; öğrencinin Üniversiteye ilk kaydında ya da derslerin başlamasını takip eden beşinci iş günü dâhil yapılır. Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.
Öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvurmaları halinde, muafiyet istekleri alt kurulların görüşlerini de alarak ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Bununla birlikte;

a) Öğrenci, başvurusuna aşağıdaki özellikleri içeren belgelerinin onaylı nüshalarını ekler.

1) Derslerin öğrenme çıktılarını ve içeriklerini gösteren belge,

2) Derslerin kredilerini ve başarı durumlarını gösteren belge ve

3) İlgili kurumun yönetmelik referansı ya da not sistemini gösterir belge.

Hazırlık Programı İçin Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı içeriklerine ve soru örneklerine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sınav İçerikleri ve Soru Örnekleri

Bölümünüzün 1. Yıl müfredatında bulunan Yüksek Öğretim Kanunun 5 inci maddesinin (ı) fıkrası gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olabilmek için uygulanan sınavdır. Sınavdan başarılı olan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaftır.

Sınava başvuru ve sınav tarihlerini Üniversitemiz Akademik takviminden öğrenebilirsiniz. Bu sınavların telafisi yapılmamaktadır. Tüm öğrenciler açıklanan tarihte girmek zorundadır.

Yabancı dil hazırlık eğitimi 1 (bir) yıldır.

Öğrenciler geçtikleri derslere ait başarı belgeleri için kayıtlı oldukları birimlerden transkript belgesi almalıdır.

Yabancı dil hazırlık programlarına kayıtlı öğrenciler derslerin en az %85’ine devam etmek zorundadırlar. Sağlık Raporu devamsızlık için geçerli değildir. Derse devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavlarına katılamazlar ve başarısız sayılırlar.

Öğrenciler, derse devam durumlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden takip edebilirler.

Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinden devamsızlık sınırını aşıp devamsızlıktan kalan öğrenciler hazırlık sınıfından başarısız olmuş olur. Bir sonraki yıl yapılacak olan Hazırlık Programı İçin Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı’na girerek hazırlık programından muaf olma hakları saklıdır. Eğer ilgili sınavdan da başarısız olurlar ise 1(bir) yıl daha hazırlık programına tabi tutulurlar.

Üniversitemizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Üniversitemiz Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı hazırlık programları kaldırılmıştır. Üniversitemizde yalnızca zorunlu hazırlık programına kayıtlı öğrenciler hazırlık eğitimi almaktadır. Bölümünde zorunlu hazırlık koşulu bulunmayan öğrencilerin hazırlık eğitimi alması mümkün değildir.

Dersleri sadece hazırlık programına kayıtlı öğrenciler takip edebilirler.

Hazırlık programı için yaz okulu açılmaz ve diğer üniversitelerin açmış olduğu hazırlık programı yaz okulunun denkliği kabul edilmez.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre “kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren ön lisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.”


Son Güncelleme : 14 Ağustos Pazartesi 2017
74
hacklink,seo,higseoaccount,alexa,semrush,premium account,free account